Album: Junsuimuku Na Joji Ga Okanemochi No Oji-San Ni Kurogal Ni Sarechaimashita