Album: Kinkyuu Quest Lolikko Megumin o Kouryaku Seyo