Album: Namahamechuu ni Cell ni Kyuushuu Sare Shokushuzeme ni Au 18-gou